• خدمات قابل ارائه

  شرکت ایمن متین سبز سپاهان ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای شامل:

  • اندازه گیری میدانهای مغناطیسی
  • اندازه گیری و ارزیابی استرس حرارتی
  • اندازه گیری پرتوهای ماورای بنفش و مادون قرمز
  • دوزیمتر فردی
  • اندازه گیری روشنایی
  • اندازه گیری صدا
  • اندازه گیری ارتعاش
  • اندازه گیری و سنجش گرد و غبارهای استنشاقی و کلی
  • اندازه گیری تمامی عناصر فلزی فارغ از شکل انتشار آنها در محیط کار
  • اندازه گیری و سنجش تمامی گازها و بخارات شیمیایی، الی و معدنی طبق جداول استاندارد
  • سنجش عوامل بیولوژیک
  • ارزیابی پوسچرهای کاری