خدمات قابل ارائه

شرکت ایمن متین سبز سپاهان ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای شامل:

 • اندازه گیری میدانهای مغناطیسی
 • اندازه گیری و ارزیابی استرس حرارتی
 • اندازه گیری پرتوهای ماورای بنفش و مادون قرمز
 • دوزیمتر فردی
 • اندازه گیری روشنایی
 • اندازه گیری صدا
 • اندازه گیری ارتعاش
 • اندازه گیری و سنجش گرد و غبارهای استنشاقی و کلی
 • اندازه گیری تمامی عناصر فلزی فارغ از شکل انتشار آنها در محیط کار
 • اندازه گیری و سنجش تمامی گازها و بخارات شیمیایی، الی و معدنی طبق جداول استاندارد
 • سنجش عوامل بیولوژیک
 • ارزیابی پوسچرهای کاری

دیدگاه خود را بنویسید